Odluka o provodenju postupka stavljanja van snage PLANA UREDENJA NASELJA RAKITOVICA