Položaj gradaSjeverni dio RH uz rijeku Dravu na granici s Republikom Mađarskom

Prostorna jedinica: KARAŠIČKA PODRAVINA
45°45° sjeverne geografske širine
18°10° istočne geografske dužine
Nadmorska visina: 95m
Klima: umjereno topla vlažna s naznakama kontinentalnosti
Površina grada: 154 km2
Poljoprivredne površine: 10 326 ha
Šumske površine: 2621 ha
Prigradska naselja (6): Golinci, Miholjački Poreč, Podgajci Podravski, Radikovci, Rakitovica, Sveti Đurađ.
Broj stanovništva po naseljima Grada Donjeg Miholjca:
Donji Miholjac - 6.680
Rakitovica - 925
Sveti Đurađ - 893
Podgajci Podravski - 743
Golinci - 486
Radikovci - 338
Miholjački Poreč - 200
Ukupno Grad Donji Miholjac - 10.265

OPĆE INFORMACIJE Osnovni podaci Grada Donjeg Miholjca Donji Miholjac je smješten na akumulacijskoj nizini rijeke Drave, na terenu s apsolutnom visinom od 93 do 103 metara nadmorske visine (prosjek 97 metara nadmorske visine). Sjeverni dio RH uz rijeku Dravu na granici s Republikom Mađarskom Prostorna jedinica: KARAŠIČKA PODRAVINA Klima: umjereno topla vlažna s naznakama kontinentalnosti Srednja godišnja temperatura iznosi 10,8 °C Površina grada: 154 m² Poljoprivredne površine: 10 326 ha Šumske površine: 2621 ha 45°45" sjeverne geografske širine 18°10" istočne geografske dužine Broj stanovnika (popis 2001): 6935 stanovnika Prigradska naselja: (6) Sveti Đurađ, Podravski Podgajci, Rakitovica, Miholjački Poreč, Radikovci i Golinci. Broj stanovnika prigradskih naselja (popis 2001): 3342