PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DNJEG MIHOLJCA ODREDBE ZA PROVEDBU - PROČIŠĆENI TEKST