Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 24. ožujka 2014.