Statut grada

STATUT GRADA DONJEG MIHOLJCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Grada Donjeg Miholjca, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Grada Donjeg Miholjca, način obavljanja poslova, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Donjeg Miholjca.

Članak 2.

Grad Donji Miholjac je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenog Zakonom o području županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Članak 3.

Naziv grada je: Grad Donji Miholjac. Sjedište grada je u Donjem Miholjcu, Vukovarska 1/I. Grad Donji Miholjac je pravna osoba.

Članak 4.

Grad Donji Miholjac obuhvaća područje naselja: Donji Miholjac, Golinci, Miholjački Poreč, Radikovci, Rakitovica, Podravski Podgajci i Sveti Đurađ. Granice Grada Donjeg Miholjca idu granicama područja rubnih katastarskih općina odnosno rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje. Početna točka je tromeđa k.o. Viljevo, k.o. Donji Miholjac i NR Mađarska. Od početne točke granica Grada ide na istok državnom granicom, rijekom Dravom, do tromeđe k.o. Podgajci Podravski, k.o. Gat i NR Mađarska. Od te točke granica ide na jug po graničnoj liniji k.o. Podgajci Podravski, k.o. Gat do tromeđe k.o. Podgajci Podravski, k.o. Črnkovci i k.o. Gat. Otuda jugozapadnom granicom k.o. Podgajci Podravski i k.o. Črnkovci do tromeđe k.o. Podgajci Podravski, k.o. Bočkinci do tromeđe k.o. Bočkinci. Dalje zapadno granicom k.o. Podgajci Podravski, k.o. bočkinci do tromeđe k.o. Podgajci Podravski k.o. Bočkinci i k.o. Sveti Đurađ. Zatim na jug do rijeke Karašice međom između k.o. Bočkinci i k.o. Sveti Đurađ, zatim Karašicom na zapad to tromeđe k.o. Čamagajevci, k.o. Radikovci i k.o. Sveti Đurađ. Dalje granicom k.o. Čamagajevci, k.o. Radikovci do ceste Radikovci-Čamagajevci, desnom stranom ceste na istok, do prve kuće gdje se lomi na jug do tromeđe k.o. Radikovci, k.o. Čamagajevci i k.o. Šljivoševci. Granica ide dalje do kanala Kurnjak VIII te isti prati prema jugozapadu do kanala Strug pa sve do kanala Slatine te istim prema sjeveru, a potom prema zapadu do kanala Slatine IV, te prema jugu do poljskog makadama – cesta u Kurnjaku te istom do magistralne ceste Donji Miholjac – Našice prema sjeveru do propusta kanala Strug te dalje prema jugu do tromeđe Miholjački Poreč, Šljivoševci, Golinci. Dalje na sjeverozapad granicom k.o. Golinci i k.o. Kućanci do tromeđe (Golinci, Kućanci i Kapelna). Dalje na sjeveroistok do Krašice tj. tromeđe (Golinci, Kapelna, Donji Miholjac). Dalje rijekom karašicom do kraja šume “Karaš”, tj. do mjesta gdje se kanal (k.č.br. 4125) ulijeva u Karašicu. Desnom stranom kanala, tj. rubom šume “Karaš” na sjever do “Jozinaca” tj. puta k.č.br. 4259/2. Južnom stranom puta na jugoistok do kanala k.č.br. 4126/1. Desnom stranom kanala do ceste Donji Miholjac-Ivanovo i nastavlja južnom stranom puta (k.č.br. 4242) do odušnog kanala Drava-Karašica. Dalje odušnim kanalom, tj. granicom k.o. Donji Miholjac i k.o. Viljevo na sjever do početne točke. Granica Grada obilježava se u skladu s posebnim propisima.

II. OBILJEŽJA GRADA

Članak 5.

Grad Donji Miholjac ima svoj povijesni grb, pečat i zastavu. Grb Grada Donjeg Miholjca je povijesni grb Grada Donjeg Miholjca: u plavom sveti Mihael sa štitom u lijevoj, a mačem u desnoj ruci probada zmaja. Zastava je omjera 1:2 bijele boje sa žuto obrubljenim grbom Grada u sredini. Način i uvjeti upotrebe grba, pečata i zastave Grada Donjeg Miholjca utvrđuju se posebnom odlukom u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Zaštitnik Grada Donjeg Miholjca je sveti Mihael Arkanđeo. Grad slavi svoj dan 29. rujna.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 7.

Za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Grad, građanima i pravnim osobama mogu se dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja. Javna priznanja i nagrade mogu se i dodjeljivati državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih zemalja i njihovim tijelima. Vrste, uvjeti i način dodjeljivanja nagrada, javnih priznanja i počasti propisuju se posebnom odlukom.

Članak 8.

Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Grada Donjeg Miholjca osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Grad. Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja Grada. Počast ne daje posebna prava, odnosno obveze i može se opozvati ako se počasni građanin pokaže nedostojnim takve počasti.

IV. SURADNJA SA DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 9.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Donji Miholjac uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 10.

Gradsko vijeće donosi Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji s pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kad ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnost za njezino razvijanje. Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak donošenja odluke uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

Članak 11.

Sporazum o suradnji Grada Donjeg Miholjca, te općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca. 

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Grad Donji Miholjac je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Donjeg Miholjca.

Članak 13.

Grad Donji Miholjac u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koje nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje, - komunalno gospodarstvo, - brigu o djeci, - socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu, - odgoj i osnovno obrazovanje, - kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području,
- održavanje javnih cesta,
- izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju, te provedbu dokumenata prostornog uređenja, te
- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Grad Donji Miholjac obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka. Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 14.

Grad Donji Miholjac može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničko tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom. Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojom se uređuju međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 15.

Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na Osječko-baranjsku županiju, u skladu s njezinim Statutom.

VI. TIJELA GRADA

Članak 16.

Tijela Grada Donjeg Miholjca su: Gradsko vijeće i Gradonačelnik.

1. GRADSKO VIJEĆE

Članak 17.

Gradsko je vijeće predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom. Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Gradskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su gradonačelnika. Ako se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Gradsko vijeće.

Članak 18.

Gradsko vijeće donosi:
- Statut Grada,
- Poslovnik o radu,
- odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
- proračun i odluku o izvršenju proračuna,
- godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
- odluke o privremenom financiranju,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Donjeg Miholjca čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna,
- donosi odluku o visini iznosa naknade zamjenika gradonačelnika
- volontera - odluku o promjeni granica Grada Donjeg Miholjca,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
- donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ako zakonom ili odlukom o osnivanju nije drukčije propisano,
- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s općim aktom i zakonom,
- raspisuje lokalni referendum,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 19.

Gradsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog podpredsjednika. Prvi i drugi podpredsjednik se, u pravilu, biraju sukladno stranačkoj strukturi Gradskog vijeća. Funkcija predsjednika i podpredsjednika vijeća počasna je i za to obnašanje funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i podpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.

Članak 20.

Predsjednik Gradskog vijeća:
1. zastupa Gradsko vijeće,
2. saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
3. predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
4. upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
5. brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
6. održava red na sjednici Gradskog vijeća
7. usklađuje rad radnih tijela,
8. potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
9. brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
10. brine o zaštiti prava vijećnika,
11. obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.

Članak 21.

Gradsko vijeće čini 19 vijećnika. Mandat članova Gradskog vijeća traje 4 godine. Funkcija člana Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 22.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran:
- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Gradskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije njezinog podnošenja,
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,
- ako odjavi prebivalište s područja Grada Donjeg Miholjca, danom odjave prebivališta,
- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,
- smrću.

Članak 23.

Vijećnik ima prava i dužnosti:
- sudjelovati na sjednicama Gradskog vijeća,
- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
- predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
- postavljati pitanja iz djelokruga rada Gradskog vijeća,
- postavljati pitanja gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika,
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Gradskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
- tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Grada, te s tim u svezi, koristiti njihove stručne i tehničke usluge. Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Gradskog vijeća. Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika. Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđene odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća.

Članak 24.

Poslovnikom Gradskog vijeća iscrpnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Gradskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, te druga pitanja od značaja za rad Gradskog vijeća. 

1.1. RADNA TIJELA

Članak 25.

Radna tijela Gradskog vijeća su:
- Povjerenstvo za izbor i imenovanja,
- Odbor za Statut i Poslovnik
- Mandatna komisija

Članak 26.

Povjerenstvo za izbor i imenovanja predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba, određenih ovim Statutom i drugim odlukama Gradskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Gradskom vijeću. Povjerenstvo za izbor i imenovanja ima predsjednika i 6 članova.

Članak 27.

Odbor za Statut i Poslovnik:
- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta, odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom. Odbor za Statut i Poslovnik ima predsjednika i 2 člana.

Članak 28.

Mandatno komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mandata kad se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Gradsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika. Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana.

Članak 29.

Gradsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi s pitanjima koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća. Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Gradsko vijeće posebnim odlukama.

1.2. TAJNIK GRADA

Članak 30.

Grad ima tajnika. Tajnik rukovodi stručnom službom, pomaže Gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća u pripremanju sjednica u savjetodavnom svojstvu te se brine i odgovoran je za zakonitost rada i akata Gradskog vijeća, Gradonačelnika te njihovih radnih tijela. Tajnika imenuje Gradonačelnik, a nakon provedenog javnog natječaja.

2. GRADONAČELNIK

Članak 31.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. Mandat gradonačelnika traje četiri godine. U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:
- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i izvršenje proračuna,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Donjeg Miholjca čija pojedinačna vrijednost na prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka utvrđenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Grada,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
- brine se o tekućoj likvidnosti gradskog proračuna i poduzima mjere za osiguranje likvidnosti,
- odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad, u iznosu do 500.000,00 kuna
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja Zavodu za prostorno uređenje velikog grada,
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,
- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,
- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća o poslovnim prostorima,
- organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje mišljenja o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- radi proučavanja i razmatranja pojedinih područja iz svoje djelatnosti, pripremu i predlaganje odluka i drugih akata osniva stalna i povremena savjetodavna i druga radna tijela,
- donosi odluke o početku postupka javne nabave,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 3. alineje 8. ovog članka tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje.

Članak 32.

Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Članak 33.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine. Gradsko vijeće može, osim izvješća iz stavka 1. ovog članka, od gradonačelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga. Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako jedan zahtjev sadržava veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva. Gradsko vijeće ne može zahtijevati od gradonačelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od prije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 34.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada:
- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Gradskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Gradskog vijeća da u roku 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Gradsko vijeće to ne učini, gradonačelnik je dužan u roku osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, te čelnika tijela resornog ministarstva, ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 35.

Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji zamjenjuju gradonačelnika u slučaju dulje odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Članak 36.

Gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje. Zamjenici gradonačelnika dužni su u slučaju iz stavka 1. ovog članka pridržavati se uputa gradonačelnika.

Članak 37.

Gradonačelnik dužnost obavlja profesionalno.

Članak 38.

Gradonačelniku i zamjenicima gradonačelnika mandat prestaje po sili zakona:
- danom podnošenja ostavke,
- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
- danom odjave prebivališta s područja jedinice,
- danom prestanka hrvatskog državljanstva,
- smrću.

Gradsko vijeće u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata gradonačelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika. Ako mandat gradonačelnika prestaje u godini u kojoj se održavaju redoviti izbori, a prije njihovog održavanja, dužnost gradonačelnika do kraja mandata obavlja zamjenik gradonačelnika.

Članak 39.

Gradonačelnik i njegovi zamjenici mogu se razriješiti u slučajevima i u postupku propisanom člankom 48. ovog Statuta. Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika.

VII. UPRAVNA TIJELA

Članak 40.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Donjeg Miholjca, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Grad, ustrojavaju se upravna tijela Grada. Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Upravna tijela ustrojavaju se kao upravni odjeli i službe (u nastavku teksta: upravna tijela). Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje gradonačelnik.

Članak 41.

Upravna tijela u područjima za koje su ustrojena i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Članak 42.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su gradonačelniku.

Članak 43.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Grada Donjeg Miholjca, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 44.

Grad Donji Miholjac u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 45.

Grad Donji Miholjac osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 44. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona. U trgovačkim društvima u kojima Grad Donji Miholjac ima udjele ili dionice, gradonačelnik je član skupštine društva. Obavljanje određenih djelatnosti Grad Donji Miholjac može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

IX. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 46.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 47.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može, temeljem odredaba zakona i ovog Statuta dati jedna trećina članova Gradskog vijeća, gradonačelnik, polovina mjesnih odbora na području Grada i 20% birača upisanih u popis birača Grada.

Članak 48.

Referendum se može raspisati radi razrješenja gradonačelnika i njegovih zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.

Članak 49.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku 30 dana od dana prijma prijedloga. Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno Zakonu, Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Članak 50.

Odluka o raspisivanju referenduma sadržava naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati te dan održavanja referenduma.

Članak 51.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Donjeg Miholjca, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 52.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 47. ovog Statuta obvezatna je za Gradsko vijeće.

Članak 53.

Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 54.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom. Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća i Gradonačelnik. Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku 60 dana od dana zaprimanja prijedloga. Odlukom iz stavka 2. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 55.

Zbor građana saziva predsjednik Gradskog vijeća u roku 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća. Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana. Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 56.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća. Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada. Gradsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku 3 mjeseca od prijma prijedloga.

Članak 57.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Donjeg Miholjca kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na neprofesionalan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih građanskih prava i dužnosti. Na podnesene predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Donjeg Miholjca, odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je odgovoriti u roku 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe. Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se uspostavljanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Grada, te ako za to postoje tehničke pretpostavke net meetingom i chatom. 

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 58.

Na području Grada Donjeg Miholjca osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Mjesni odbori osnivaju se za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način prema postupku propisanim zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Gradskog vijeća, kojom se iscrpnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora. Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 59.

Mjesni odbori na području Grada Donjeg Miholjca su:
Mjesni odbor Donji Miholjac, za područje naselja Donji Miholjac,
Mjesni odbor Sveti Đurađ, za područje naselja Sveti Đurađ,
Mjesni odbor Podravski Podgajci, za područje naselja Podravski Podgajci,
Mjesni odbor Rakitovica, za područje naselja Rakitovica,
Mjesni odbor Miholjački Poreč, za područje naselja Miholjački Poreč,
Mjesni odbor Radikovci, za područje naselja Radikovci,
Mjesni odbor Golinci, za područje naselja Golinci.
Područje i granice mjesnih odbora za temelju Zakona određuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 60.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana, te gradonačelnik. U slučaju da prijedlog iz stavka 1. ovog članka daju građani ili njihove organizacije i udruženja, prijedlog se dostavlja u pisanom obliku gradonačelniku.

Članak 61.

Gradonačelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom. Ako gradonačelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora. Pravovaljani prijedlog gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku 60 dana od prijma prijedloga.

Članak 62.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 63.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 64.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju prebivalište na tom području, koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora. Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća uz shodnu primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Članak 65.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje gradonačelnik.

Članak 66.

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5-7 članova. Broj članova vijeća mjesnih odbora određuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća. Za članove vijeća mjesnog odbora može biti hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 67.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine. Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora i gradonačelniku.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Članak 69.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito glede vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u području zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 70.

Pravilima mjesnog odbora iscrpnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značenja za rad mjesnog odbora.

Članak 71.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih i fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Gradsko vijeće.

Članak 72.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana. Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Članak 73.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Grada na način propisan općim aktom kojim se uređuje ustrojstvo i način rada upravnih tijela Grada.

Članak 74.

Inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Gradonačelnik.

Članak 75.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik. Gradonačelnik može u postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA

Članak 76.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Gradu Donjem Miholjcu, čine imovinu Grada Donjeg Miholjca.

Članak 77.

Imovinom Grada upravljaju Gradonačelnik i Gradsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statut

a pažnjom dobrog domaćina. Gradonačelnik u postupku upravljanja imovinom Grada donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Gradskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada.

Članak 78.

Grad Donji Miholjac ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže. Prihodi Grada Donjeg Miholjca su:
- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
- prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno u kojima Grad ima udjele ili dionice,
- prihodi od koncesija,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Grad Donji Miholjac u skladu sa zakonom,
- udjel u zajedničkim porezima sa Osječko-baranjskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udjel u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,
- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,
- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 79.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Grada Donjeg Miholjca iskazuju se u proračunu Grada Donjeg Miholjca. Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu. Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni uproračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 80.

Proračun Grada Donjeg Miholjca i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 81.

Gradsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom. Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Gradsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najdulje za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 82.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda. Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanim za donošenje proračuna.

Članak 83.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada nadzire Gradsko vijeće. Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Grada nadzire Ministarstvo financija. 

XII. AKTI GRADA

Članak 84.

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke. Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 85.

Gradonačelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća. Članak 86. Radna tijela Gradskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 87.

Gradonačelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 84 ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 88.

Upravna tijela Grada u izvršavanju općih akata Gradskog vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Osječko-baranjske županije. Na donošenje pojedinačnih akata sukladno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa. U izvršavanju općih akata Gradskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Gradskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 89.

Protiv pojedinačnih akata Gradskog vijeća i gradonačelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 90.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 91.

Opći se akti, prije nego što stupe na snagu, objavljuju u „Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca“. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave. Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 92.

Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela Grada je javan.

Članak 93.

Javnost rada Gradskog vijeća osigurava se:
- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Donjeg Miholjca i na web stranicama Grada Donjeg Miholjca. Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:
- odžavanjem redovitih mjesečnih konferencija za medije,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
- objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Grada Donjeg Miholjca i na web stranicama Grada Donjeg Miholjca.
Javnost rada upravnih tijela Grada osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 94.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća, Gradnačelnik i Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća. Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Gradskog vijeća. Gradsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje hoće li pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta. Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti se prijedlog ne može ponovno staviti na dnevni red Gradskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 95.

Odbor za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća, može predložiti promjene Statuta, radi usklađivanja sa zakonom, bez prethodne rasprave.

Članak 96.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 3/98, 2/01, 10/01, 11/02, 4/05, 3/06. i 10/06.).


PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:
Damir Kupanovac, v.r.