Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 20. veljače 2014.