Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 15. srpnja 2013.