Zapisnik sa 1. konstituirajuće Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 17. lipnja 2013.