Obrazac oslobađanje plaćanja komunalne naknade za 2019. godinu