IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SA 01. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GV 14. 06. 2021