OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA RASPISALA NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA I UDRUGA OD INTERESA ZA OSJEČKO-BARANJSKU ŽUPANIJU

Temeljem članka 33. stavak 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14.), a u svezi sa člankom 2. stavak 1. Odluke o kriterijima za određivanje udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju i njihovom financiranju sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 9/98.) i članka 55a. stavak 2. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječko-baranjske županije raspisuje

 

N A T J E Č A J

za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju iz sredstava Proračuna

Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

 

I.

Župan Osječko-baranjske županije raspisuje Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu.

Natječaj se objavljuje u "Glasu Slavonije" i na web stranici Županije: www.obz.hr

Natječaj je otvoren 30 dana od dana raspisivanja, odnosno objave u "Glasu Slavonije".

 

II.

U Županijskom proračunu osiguravaju se sredstva potpore udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za Županiju.

Programi i projekti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Osječko-baranjske županije jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Županije, a odnose se na sljedeća područja:

A. B C

1. zaštitu zdravlja 1. građanske inicijative 1. programi i projekti

2. socijalnu skrb 2. ljudska prava i slobode braniteljskih udruga

3. humanitarnu djelatnost 3. strukovne udruge proizišlih iz Domovinskog

4. karitativnu djelatnost 4. djeca i mladi rata

5. zaštitu okoliša 5. hobistiku

 

III.

U skladu sa Zakonom i kriterijima za vrednovanje programa i projekata te ocjenom izvršenja programa za 2014. godinu u Natječaj za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu uvrstit će se programi i projekti udruga koji nisu obuhvaćeni kao posebni programima javnih potrebama u školstvu, kulturi, športu i tehničkoj kulturi.

 

IV.

Neće se sufinancirati programi i projekti udruga koji se financiraju po posebnim zakonima, koji se u cijelosti financiraju iz drugih javnih izvora, odnosno na koje se ne primjenjuje Zakon o udrugama.

 

V.

Prijedlozi će biti uzeti u obzir za financiranje ako udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- udruga je registrirana u Republici Hrvatskoj, a područje djelovanja joj je Osječko-baranjska županija,

- djelovanje udruge treba biti u skladu s općim vrijednostima utvrđenima Ustavom,

- djelatnost udruge se ne financira temeljem posebnih propisa,

- program/projekt koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe i služi općem napretku i razvoju Županije,

- program/projekt mora biti usmjeren stvarnim potrebama i ljudima u zajednici u kojoj se provodi,

- program/projekt udruge se ne financira u cijelosti iz drugih javnih izvora,

- udruga mora izraditi i priložiti procjenu mogućih drugih izvora financiranja.

 

VI.

Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima.

Obrasci za prijavu i upute za prijavljivanje za područja pod A i C mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije, Kapucinska 40/I, 31000 Osijek, a za područja pod B u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije, Županijska 4/II, 31000 Osijek ili preuzeti s web stranice Osječko-baranjske županije www.obz.hr

 

VII.

Uz popunjeni obrazac obavezno je priložiti:

- izvod iz Registra udruga ne stariji od 90 dana na dan objave Natječaja u "Glasu Slavonije",

- presliku ovjerenog Statuta udruge,

- detaljan opis programa/projekta koji se predlaže za sufinanciranje sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije (najviše na dvije stranice),

- detaljan financijski plan, odnosno specificirani troškovnik,

- izvješće o izvršenju programa/projekta sufinanciranog sredstvima Županijskog proračuna u prethodnom razdoblju, te financijsko izvješće s navedenim svim izvorima sredstava utrošenim za realizaciju tog programa/projekta.

 

VIII.

Popunjene obrasce s kompletnim prilozima, uz napomenu "Natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju za 2015. godinu" treba dostaviti poštom ili osobno na adresu: Osječko-baranjska županija

- za područja pod A i C, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Kapucinska 40/I, 31000 Osijek

- za područja pod B, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Županijska 4/II, 31000 Osijek

Prijave se primaju u roku od 30 dana od dana raspisivanja natječaja, odnosno objave u "Glasu Slavonije".

Zakašnjele prijave, nepotpune prijave ili prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Natječaja neće se razmatrati.

 

IX.

Sve udruge koje se prijave na ovaj Natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira najkasnije u roku 30 dana od dana donošenja programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2015. godini.

 

datum objave natječaja 27. listopada 2014.