OGLAS ZA DODJELU KREDITA STUDENTIMA ZA IZOBRAZBU U ODREĐENOM ZANIMANJU 2014 / 2015

1. Grad Donji Miholjac raspisuje Oglas za dodjelu 15 kredita studentima visokog učilišta u akademskoj 2014 / 2015. godini.

2. Pravo na Oglas za dodjelu kredita Grada Donji Miholjac imaju studenti koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

- da su državljani Republike Hrvatske

- da su redovito upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj

- da imaju prebivalište na području Grada Donji Miholjac

- da nemaju odobreni kredit ili stipendiju drugog subjekta

- studenti koji pohađaju prvu godinu visokog učilišta da su tijekom srednjoškolskog

obrazovanja sve godine završili sa odličnim uspjehom

- da ne posjeduju vlastiti stan ili stan u vlasništvu roditelja ili staratelja u mjestu studiranja

- da do sada nisu koristili studentski kredit Grada Donjeg Miholjca.

3. Kredit Grada Donji Miholjac dodjeljuje se za školsku 2014. / 2015. godinu, računajući od 1. listopada 2014. godine do kraja predviđenog roka redovnog školovanja, a pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o odobravanju kredita studentima za izobrazbu u određenom zanimanju. Iznos kredita je 500,00 kuna mjesečno.

4. Kriterij za dodjelu kredita Grada Donjeg Miholjca za studente prve godine visokog učilišta: da su

srednjoškolsko obrazovanje završili s odličnim uspjehom, sudjelovanje na natjecanjima i smotrama,

socijalno-materijalno stanje, a za studente narednih godina visokog učilišta da su redovito upisani

na visoko učilište u RH, opći uspjeh u prethodnom obrazovanju i socijalno-materijalno stanje.

Navedeni kriteriji primjenjivat će se i zbrajati u skladu sa člankom 8. i 10. Pravilnika o odobravanju

kredita studentima za izobrazbu u određenom zanimanju.

5. Kredit se odobrava bez obveze vraćanja, a vraćati će se samo u određenim

slučajevima, kada je to utvrđeno Pravilnikom o odobravanju kredita studentima za

izobrazbu u određenom zanimanju.

6. Zamolbe za dodjelu kredita primaju se do 30. siječnja 2015. godine na adresu:

GRAD DONJI MIHOLJAC, Komisija za odobravanje kredita studentima

za izobrazbu u određenom zanimanju,

Vukovarska 1/I, Donji Miholjac.

7. Uz zamolbu za dodjelu kredita potrebno je priložiti slijedeće isprave:

1. Dokaz o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovnog razdoblja za studente I. godine

2. Dokaz o sudjelovanju na natjecanjima i smotrama tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine

3. Za studente narednih godina dokaz o uspjehu u prethodnom studentskom obrazovanju

4. Dokaz o upisu na visoko učilište u RH

5. Dokaz o prebivalištu

6. Domovnicu

7. Potvrdu o prosječnom ukupnom neto prihodu po članu obitelji za proteklu godinu (prema podacima iz porezne kartice roditelja - staratelja)

8. Djeca bez jednog roditelja – izvodom iz matične knjige umrlih

9. Djeca hrvatskih branitelja i djeca roditelja invalida 50% i više – potvrdom da je roditelj – staratelj, hrvatski branitelj i rješenjem o invalidnosti roditelja - staratelja

10. Ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da ne posjeduje vlastiti stan ili stan u vlasništvu roditelja u mjestu studiranja, te da nije korisnik stipendije – kredita za istu namjenu kod drugih fizičkih ili pravnih osoba.

Kandidati kojima kredit bude odobren prije sklapanja Ugovora o kreditu dužni su priložiti:

1. Mjenice na cijeli iznos kredita potpisane od dva kreditno sposobna jamca

8. Nepravodobne i nepotpune prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu kredita neće se razmatrati.

9. Lista kandidata za dodjelu kredita Grada Donjeg Miholjca objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca, preko obavijesti kandidata u roku 30 dana od isteka roka za podnošenje zamolbi te na službenim web stranicama Grada Donjeg Miholjca.

10. Nakon završetka Natječaja, priložene dokumente kandidata kojima kredit bude dodijeljen nećemo vraćati kandidatima.

11. Sve informacije i obrasci u svezi raspisanog Oglasa mogu se dobiti osobno u prostorijama Grada Donjeg Miholjca ili na tel. 031-631-215, te na službenim web stranicama Grada Donjeg Miholjca.