JAVNI POZIV ZA POTPORU OSIGURANJA USJEVA U 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD DONJI MIHOLJAC

Upravni odjel za komunalne,

gospodarske, društvene djelatnosti

i stručne poslove

 

KLASA: 320-02/14-01/65

URBROJ: 2115/01-01-14-2

Donji Miholjac, 25. studenoga 2014.

ROK: 25.11. 2014. - 31.01.2015.

 

Na temelju Odluke o ostvarivanju prava na potporu osiguranja usjeva i

nasada od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi na području grada Donjeg

Miholjca u 2014. godini ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca", broj: 9/14.),

Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne

poslove Grada Donjeg Miholjca, objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava

na potporu osiguranja usjeva i nasada od mogućih šteta proizvodnji

u poljoprivredi na području grada Donjeg Miholjca u 2014. godini

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA:

Dodjela nepovratnih sredstava osiguravateljima iz Proračuna Grada Donjeg

Miholjca za 2014. godinu.

Grad Donji Miholjac sudjeluje u pokriću premije osiguranja na način da

osiguravatelju po pojedinoj zaključenoj polici osiguranja sufinancira najviše

do 10% troškova plaćene premije osiguranja, bez obzira na osigurani rizik za

koji je polica sklopljena.

Najviši iznos naknade je 3.000,00 kuna, po pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

2. UVJETI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Potporu osiguranja može ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a ima status obiteljskog

poljoprivrednog gospodarstva, poljoprivrednog gospodarstva, obrta, zadruge

i dr. (u daljnjem tekstu: korisnici) i da ispunjavaju slijedeće uvjete:

- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

- da se prebivalište, odnosno sjedište, te mjesto osigurane proizvodnje nalazi

na području grada Donjeg Miholjca,

- da je polica osiguranja usjeva i nasada od mogućih šteta proizvodnji u

poljoprivredi zaključena u 2014. godini.

 

3. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjevi za ostvarivanje prava na potporu osiguranja po objavljenom javnom

pozivu podnose se Upravnom odjelu za komunalne, gospodarske, društvene

djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca,

Odsjeku za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša,

Vukovarska 1/I, najkasnije do 31. siječnja 2015. godine.

Nadležni Upravni odjel razmatra zahtjeve za dodjelu potpore osiguranja

prema redoslijedu podnošenja potpunog zahtjeva.

Odobrena sredstva isplatit će se na žiro račun podnositelja zahtjeva.

 

4. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA:

Uz zahtjev za ostvarivanje prava na potporu osiguranja, prilaže se:

1. preslika osobne iskaznice (fizičke osobe),

2. preslika rješenja o upisu u obrtnii registar (fizičke osobe),

3. preslika rješenja o upisu u sudski registar (pravne osobe),

4. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

5. polica osiguranja u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

6. potvrda osiguravajućeg društva s kojim je zaključena polica osiguranja,

potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja

izvršio isplatu police, odnosno preslika naloga za isplatu,

7. dokaz da su izmirene obveze prema gradskom proračunu na temelju

zakupa i zakupa za ribnjake, zakupa zajedničkih pašnjaka, privremenog

raspolaganja, zamjene, prodaje izravnom pogodbom i davanja na

korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

8. preslika ugovora o zakupu, prodaji, privremenom korištenju, koncesiji,

odnosno dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta ili jedinstveni

zahtjev za izravna plaćanja za 2014. godinu, nadležne Agencije za

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Podružnica Osječko-

baranjske županije, Regionalni ured Osijek, Europske avenije 5/I,

9. upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna,

10. preslika žiro ili tekućeg računa.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Obrasci zahtjeva mogu se podići u Upravnom odjelu za komunalne,

gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg

Miholjca, Odsjeku za gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i zaštitu

okoliša, Vukovarska 1/I.

Sve informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 031/631-161,

631-361 ili 631-120.