JAVNI NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA

1. Predmet javnog natječaja je povjeravanje radova na održavanju javne rasvjete na području Grada Donjeg Miholjca. Poslovi na održavanju javne rasvjete obuhvaćaju: Komunalnu djelatnost održavanja javne rasvjete (redovno i interventno) na području Grada Donjeg Miholjca i prigodno blagdansko ukrašavanje naselja na području Grada Donjeg Miholjca na objektima javne rasvjete.

2. Ugovor s izabranim ponuditeljem se sklapa na vrijeme od 4 godine.

3. Mjesto vršenja usluge: Poslovi iz točke 1.ovog natječaja obavljati će se u naseljima na području Grada Donjeg Miholjca po nalogu naručitelja. Početak obavljanja predmetnih komunalnih poslova je po potpisu ugovora.

4. Ponudu treba izraditi sukladno Dokumentaciji za nadmetanje koja sadrži sve potrebne podatke za izradu, te se može preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I, 31540 Donji Miholjac, radnim danom od 09:00–14:00 sati. ili na www.donjimiholjac.hr

5. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na adresu Grad Donji

Miholjac, Vukovarska 1/I s naznakom: PONUDA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA „NE OTVARAJ"

6. Rok za predaju ponuda počinje teči od 12. siječnja 2015. objavom Natječaja na Oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca i na www.donjimiholjac.hr i otvoren je do petka, 30. siječnja 2015. godine u 11:00 sati. Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Donjeg Miholjca do 11:00 sati u petak 30. siječnja 2011. godine.

7. Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju smatrat će se nepotpunima, te će ih povjerenstvo odbaciti bez analize. Ponude koje nisu pristigle u roku neće se otvarati i vratiti će se ponuditelju.

8. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cijena.

9. Odluku o izboru izvoditelja kojem se povjeravaju poslovi održavanja javne rasvjete donosi Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca. Ponuditelj koji je sudjelovao u postupku ovog javnog natječaja nema pravo žalbe na odluku Gradskog vijeća o povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete najpovoljnijem ponuditelju, već može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od primitka odluke Upravnom sudu Republike Hrvatske.

10. Otvaranje ponuda nije javno.

11. Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti ni jednu ponudu odnosno poništiti ovaj javni natječaj, te ga ponoviti bez dodatnog obrazloženja.

12. Sklapanje ugovora između naručitelja i ponuditelja obavit će se u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti odluke Gradskog vijeća o izboru izvoditelja za održavanje javne rasvjete.

GRADONAČELNIK:
Zoran Kovač, dipl.ing.polj.