Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 11. listopada 2013.