Zapisnik sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 11. rujna 2013.