III. IZMJENE I DOPUNE PPUG-a DONJEG MIHOLJCA - ODLUKA O IZRADI