OBAVIJEST

Grad Donji Miholjac obavještava sve pravne i fizičke osobe, vlasnike/korisnike nekretnina na području Grada Donjeg Miholjca kojima se obračunava komunalna naknada, te naknada za uređenje voda da će sa protekom svakog roka dospijeća, odnosno kvartala (31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca ) tekuće godine početi sa obračunom i zaračunavanjem zakonskih zateznih kamata na dospjelu, a neuplaćenu komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda.

Molimo sve obveznike da se drže propisanih rokova dospijeća pojedinih kvartala kako si ne bi stvarali dodatne troškove u vidu zaračunavanja zakonskih zateznih kamata na dospjelu, a neuplaćenu komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. Istu mogu podmiriti putem naloga za nacionalna plaćanja (obrazac HUB 3A) koji će im biti dostavljeni najkasnije do 31. ožujka 2023. godine ili prema pravomoćnim rješenjima komunalne naknade i naknade za uređenje voda koja posjeduju.